Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
 • 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
 • 115 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

To dodatek dla rodziców, którym urodziło się dziecko oraz opiekunów, którzy dziecko adoptowali, posiadających prawo do zasiłku rodzinnego.

Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane w trakcie tej samej procedury adopcji)

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 1 roku od dnia narodzin dziecka.

Prawo do dodatku uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Przysługuje w kwocie 1000 zł jednorazowo

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

To dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego mamy, taty lub opiekuna, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem.

Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystają z urlopu wychowawczego równocześnie, przysługiwać im będzie jeden dodatek.

Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,
 • 36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się, do ukończenia przez nie 24 lat, których oboje rodzice nie żyją.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem).

Przysługuje w wysokości:

 • 170 zł miesięcznie na jedno dziecko
 • 250 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne

Dodatek jest przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

To dodatek dla rodziców lub opiekunów na dzieci wychowywanych w rodzinie wielodzietnej, a więc takiej, w której jest ich więcej niż dwoje.

Przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

To dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka oraz niepełnosprawnych osób uczących się, na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.

Przysługuje na dziecko:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia przez nie 16 lat lub
 • z orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, również po skończeniu 16 lat, ale maksymalnie do ukończenia 24 roku życia.

Przysługuje w wysokości:

 • 60 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia
 • 80 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej lub zamieszkania w miejscowości, w której się ona znajduje.

Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje w wysokości:

 • 90 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ( innej niż swoje miejsce zamieszkania )
 • 50 zł miesięcznie na dziecko w przypadku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym)

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w „zerówce".

Przysługuje w wysokości 100 zł na dziecko, raz w roku szkolnym

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018