Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 


Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Od 01.01.2024r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenia przez nią 18 roku życia.

Odmiennie do aktualnie obowiązujących zasad, jest obecnie możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielegnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez jakichkolwiek ograniczeń.

Od 01.01.2024r. jest możliwe także pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego w zwielokrotnionej kwocie, w zależności od ilości osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 r. życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę.

Po ukończeniu 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością będzie mogła starać się o świadczenie wspierające.

 

Świadczenie wspierające

Od 01.01.2024r. wprowadzono nowy rodzaj świadczenia tj.  świadczenie wspierające, które jest kierowane do osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest uzyskanie decyzji o poziomie wsparcia – od 70 do 100 pkt. Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznaje i wypłaca świadczenie ZUS.

Wprowadzono trzy terminy, od kiedy dostępne będzie świadczenie:

  • Od 01.01.2024r. - dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt
  • Od 01.01.2025r. - dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78-86 pkt
  • Od 01.01.2026r. - dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70-77pkt

Informace podane wyżej nie będą dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023r. posiadały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia i wynosić będzie od 40% do 220% kwoty renty socjalnej ( będzie to kwota netto, czyli bez potrąceń na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne.

 

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy i Zasiłek dla opiekuna

Z dniem 01.01.2024r. zostają uchylone przepisy dotyczace specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Oznacza to, że od tej daty te zasiłki nie będą już przyznawane. Osoby, które nabyły prawo do tych świadczeń przed 31.12.2023r. mogą nadal pobierać w/w świadczenia na dotychczasowych zasadach.

 

 

Różnice pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym na starych i nowych zasadach.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

do 31.12.2023

Świadczenie pielegnacyjne

od 01.01.2024

 

Osoby uprawnione

 Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

 Matka, ojciec, inne osoby na których ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonek, opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

 

 

Termin

 Na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony

 

 Do ukończenia przez osobę niepełnosprawna 18 roku życia

 

Warunki

 Opiekun nie może podejmować zatrudnienia, pracy zarobkowej, otrzymywać świadczeń emerytalno-rentowych

 

  Brak ograniczeń

 

Kwota świadczenia

 2988zł ( w 2024r.)  waloryzowana co roku w styczniu

 Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988zł ( w 2024r.) i zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka ( nie dotyczy dyrektorów placówki opieki zastępczej).

 

 

 

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018