Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

Uchwała Nr XIII/108/12
Rady Gminy Bobowo
z dnia 30.04.2012 roku

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Bobowo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Bobowo uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobowo, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie .

§ 3

Traci moc:

  1. Uchwała Nr XXII/210/10 Rady Gminy Bobowo z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Bobowo.
  2. Uchwała Nr XXXIII/219/10 Rady Gminy Bobowo z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Bobowo
  3. Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Bobowo

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Bobowo

 

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

1. Uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Bobowo z zamiarem stałego pobytu, przysługuje prawo - na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie - do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Bobowo, a pochodzących w głównej mierze z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

3. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują również:

1) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

5. O stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie mogą ubiegać się dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem

§ 2

Regulamin obejmuje udzielenie pomocy o charakterze socjalnym w postaci:

1) stypendium szkolnego,

2) zasiłku szkolnego.

Rozdział II

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Kwotą uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne jest „kwota bazowa”, której wysokość ustalona jest na podstawie art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2009, Nr 175, poz.1362 z późn. zmianami.)

3. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym.

4. W przypadku, gdy środki otrzymane z budżetu państwa i zabezpieczone w budżecie gminy na wypłatę stypendiów nie zapewnią wypłaty tych świadczeń wszystkim uprawnionym, najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium będzie dochód netto na 1 członka rodziny, a w dalszej kolejności decydować będą następujące kryteria:

1) wielodzietność (troje dzieci i więcej),

2) niepełnosprawność,

3) długotrwała i ciężka choroba,

4) alkoholizm lub narkomania.

§ 4

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje.

Rozdział III

Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5

1 Stypendium szkolne może być udzielone w formie pieniężnej lub w formie refundacji kosztów lub pomocy rzeczowej. Formy udzielania stypendium szkolnego  zależą od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobowo.

2.Uczniowie mogą otrzymywać stypendium w formie pieniężnej, jeżeli refundacja kosztów, według Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentującego organ przyznający stypendium nie będzie możliwa.

3. W przypadku przyznania stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o tym, że wypłacona kwota została wydatkowana na cele edukacyjne, o których mowa w § 5 ust. 9 i 10 niniejszego Regulaminu.

4. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

5. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala się biorąc pod uwagę sytuację rodzinną ucznia, o której mowa w § 4 ust 1 regulaminu oraz miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie wg podziału na następujące grupy dochodowe:

1) do 100 zł.,

2) od 100 zł. do 200 zł.,

3) ponad 200 zł.

6. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do końca czerwca w danym roku szkolnym.

7. Stypendium szkolne realizowane jest w okresach miesięcznych, przy czym jeżeli forma stypendium tego wymaga, to możliwa jest realizacja stypendium w okresach innych niż miesięczne, lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2006, Nr. 139, poz 992 z późn zmianami) a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności w/w kwoty.

8. Refundacja kosztów będzie się odbywała na podstawie wcześniej przedłożonych w GOPS imiennych rachunków, faktur VAT oraz zaświadczeń ze szkoły potwierdzających poniesione koszty związane z wyjazdami uczniów do „zielonej szkoły” i na wycieczki szkolne, opłatami związanymi z wyjściami do kina, teatru, muzeum, wystawionych w okresie od 01 września do 31 sierpnia danego roku szkolnego (w przypadku słuchaczy kolegiów w okresie od 01 października do 30 września.

9. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) nauki języka obcego, abonamentu internetowego

2) zajęć wyrównawczych prowadzonych poza systemem szkolnym,

3) zajęć terapeutycznych,

4) zajęć gimnastyki korekcyjnej, dodatkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych poza systemem szkolnym (np. zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie)

5) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,

6) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,

7) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

8) innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę (np. refundacja wyjazdu do „Zielonej szkoły”), na wycieczkę szkolną

9) opłat związanych z wyjściami do kina, teatru, muzeum zorganizowanych przez szkołę,

10. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym polega w szczególności na zwrocie kosztów:

1) zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych wymaganych obligatoryjnie przez szkołę, multimedialnych programów edukacyjnych, lektur szkolnych, encyklopedii, atlasów,

2) zakupu odzieży sportowej i obuwia sportowego,

3) zakupu tornistra lub plecaka szkolnego,

4) zakupu okularów korygujących wzrok

5) zakupu komputera i akcesoriów komputerowych ( w szczególności: monitor, drukarka i tusz do drukarki, klawiatura, myszka), biurka, krzesła do biurka i lampy stojącej.

11. Ustęp 9 punkt 5, 6 i 7 dotyczy tylko uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, którzy uczą się poza miejscem zamieszkania.

Rozdział IV

Termin i miejsce składania wniosku

§ 6

Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje się:

1) na wniosek rodziców ucznia,

2) na wniosek pełnoletniego ucznia,

3) na wniosek dyrektora szkoły,

4) z urzędu.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na drukach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu zawierające Imię i nazwisko ucznia i jego rodziców, miejsce zamieszkania ucznia, dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów oraz o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać na dany rok szkolny w terminie do 15–go września a w przypadku słuchaczy kolegiów  nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października.

3. W uzasadnionych przypadkach wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać po upływie terminu, o którym mowa w ust 2.

4. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

6. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (z wyszczególnieniem otrzymywanych zasiłków rodzinnych),

2) w przypadku osób bezrobotnych:

a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, lub oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością karną.

b) osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,

3) informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:

a) wyrok sądu,

b) w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

c) w przypadku alimentów zasądzanych lecz nie otrzymywanych – aktualne (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania,

4) potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego,

5) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia w/w działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt),

6) zaświadczenie (nie decyzja) z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych świadczeń z ich wyszczególnieniem, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej

7) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

Rozdział V

Gminna Komisja Stypendialna

§ 8

1. Organem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, którą w składzie 5 osób powołuje Wójt Gminy spośród przedstawicieli delegowanych przez:

1) Zespół Szkół Publicznych w Bobowie,

2) Radę Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Bobowie,

3) Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Bobowie,

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie.

5) Urząd Gminy Bobowo

1. Do zadań Komisji należy:

1) sprawdzanie wniosków pod względem formalnym,

2) kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych i proponowanie wysokości pomocy materialnej,

3) opiniowanie wniosków,

4) wyrażanie opinii w sprawie formy stypendium szkolnego,

5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu,

6) występowanie z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej z urzędu.

2. Wójt Gminy może zlecić Komisji inne zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom niż wymienione w ust. 2.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zebrania Komisji są protokołowane.

5. Obsługę biurową Komisji prowadzi upoważniony pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział VI

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9

1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

1) śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego, pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,

2) kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,

3) inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, maksymalnie dwa razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznania tego zasiłku.

§ 10

1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na:

1) wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 1 ust.3.

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2. Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu.

3. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie.

4. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się rocznie 3 % dotacji celowej otrzymywanej przez gminę w trybie określonym w art.90r ust.3 ustawy o systemie oświaty.

6. Nie wykorzystane środki, o których mowa w ust 2 można przeznaczyć na stypendia szkolne.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

3. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i jest dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

4. Wzór zaświadczenia o wynagrodzeniu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

5. Wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną

§ 12

Zmiany treści Regulaminu mogą nastąpić w trybie zgodnym z jego uchwaleniem.

§ 13

Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia uchwały.

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018