Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od:

  • wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu
  • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym

Dodatek mieszkaniowy oblicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie ponoszonymi a ustawowo ustalaną wysokością wydatków.
Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego wysokość jest niższa niż 2% najniższej emerytury na dzień wydania decyzji.

Ryczałt mieszkaniowy

Jeżeli osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma:

  • centralnego ogrzewania (c.o.) lub
  • ciepłej wody (c.w.) lub
  • gazu przewodowego

z zewnętrznych źródeł znajdujących się poza lokalem, to wówczas przysługuje wnioskodawcy ryczałt na zakup opału, stanowiący części dodatku mieszkaniowego.

 

Przyznanie i wypłata dodatku mieszkaniowego

Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje decyzję administracyjną w/s przyznania dodatku mieszkaniowego.
Dodatek przyznaje się na okres 6m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc, z tym że:

  • właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk
  • ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek


Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w okresie 3m-cy od dnia ich powstania.
O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018