POPZ logotypGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie informuje, że rozpoczyna realizację Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 

Pomocą Żywnościową w ramach Programu   Operacyjnego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji   , spełniające   kryterium   określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,( tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w progu dochodowego mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie celem złożenia dokumentacji, potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2016r.