Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Bobowie  informuje, że  rozpoczyna realizację  Podprogramu 2018 w  ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 

Pomocą  Żywnościową  w  ramach  Programu   Operacyjnego mogą  być  objęte  osoby  i  rodziny  znajdujące  się  w  trudnej  sytuacji   , spełniające   kryterium    określone  w  art.7  ustawy  o  pomocy  społecznej,  których  dochód  nie  przekracza  200% kryterium  dochodowego uprawniającego  do  skorzystania  z  pomocy społecznej,( tj. 1268 zł dla osoby samotnie  gospodarującej i  1028 zł  dla osoby w  rodzinie).

Osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w progu dochodowego mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie celem złożenia dokumentacji, potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018r.