GMINNY   OŚRODEK  POMOCY   SPOŁECZNEJ  W  BOBOWIE  INFORMUJE, ŻE
W  DNIU   9 CZERWCA 2020 R
BĘDZIE  WYDAWANA ŻYWNOŚĆ W GMINNYM  OŚRODKU KULTURY SPORTU  I REKREACJI W  BOBOWIE
W RAMACH
PROGRAMU OPERACYNEGO POMOC  ŻYWNOŚCIOWA  W  GODZINACH